Wat is het verschil tussen een screening van de poortwachter en een screening op dyslexie die wij zelf als school of zorgorganisatie uitvoeren?

Een screening die een school zelf uitvoert, bijvoorbeeld de dyslexiescreeningstest, is een instrument dat gebruikt kan worden om te kijken of de lees- en spellingsproblemen van een kind mogelijk te maken hebben met dyslexie.

De poortwachter dyslexie voert een dergelijke screening niet uit. De poortwachter beoordeelt een dossier van een leerling om advies te geven over verder onderzoek naar dyslexie. De poortwachter controleert of er voldoende hulp geboden is op school, wat de leerontwikkeling van het kind is en of er mogelijk sprake is van andere factoren waardoor een leerling het lezen en/of spellen moeilijk onder de knie krijgt. Een screening die een school zelf uitvoert kan onderdeel zijn van het dossier dat de poortwachter leest.

Wat is de poortwachtersfunctie dyslexie?

Wanneer er sprake is van een vermoeden van EED, dan zal dit door school met ouders worden besproken. Ouders en school kunnen dan overgaan tot het indienen van een verzoek tot nader onderzoek. Voordat het onderzoek kan worden gedaan komt het dossier bij de poortwachter dyslexie SWV de Eem. Deze onafhankelijke orthopedagoog/psycholoog met kennis van dyslexie, screent het dossier. De poortwachter geeft advies over de toegang tot de vergoede zorg.

Wat is de werkwijze van de Poortwachter?

Klik hier voor het stappenplan en klik hier de werkwijze.

Wanneer verwijs ik leerlingen door naar de poortwachter?

Het dossier van de leerling kan doorgestuurd worden naar de gezondheidszorg wanneer de leerling tot de zwakste 10% behoort wat betreft lezen of wanneer er sprake is van; tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort. Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score/V-(min)-score op lezen en leerlingen met een lage D-score/V-score op lezen én een E-score/V-(min)-score op spellen – mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) – kunnen worden doorgestuurd naar de zorg.

Bij mijn kind is AD(H)D vastgesteld (of een andere diagnose gesteld). Nu lees ik dat dit co-morbiditeit heet. Betekent dit dat mijn kind niet in aanmerking kan komen voor vergoede zorg?

Een kind met dyslexie én ADHD of een andere diagnose kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van co-morbiditeit.

In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de richtlijn co-morbiditeit van het NKD, staat dat een kind welke een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.
Als de co-morbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de co-morbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.

Welke richtlijnen worden er door de poortwachter gehanteerd?

Alle behandelaren die zijn aangesloten bij het NKD (samenvoeging NKD en KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn co-morbiditeit. De poortwachter werkt ook met deze nieuwe richtlijn. Meer weten? Kijk ook op www.nkd.nl of op http://www.dyslexiecentraal.nl

Waarom komen alleen leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in aanmerking voor vergoeding?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen en/of spellen bij het volgen van onderwijs. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand in de ontwikkeling van het lezen en/of spellen, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ‘ernstige’ dyslexie.

Ouders hebben een dossier voor hun kind aangemaakt, maar ik denk, als school, dat het bij dit kind niet om Ernstige Enkelvoudige dyslexie gaat. Wat moet ik doen?

Ga in gesprek met ouders en geef aan dat de school het verzoek heeft ontvangen via de poortwachter. Wordt na het gesprek samen besloten dat het dossier niet verder wordt ingevuld? Meldt dit dan via dyslexie@swvdeeem.nl. Wij kunnen het dossier dan sluiten en zullen het niet oppakken.

Ouders kunnen het dossier ook zelf verwijderen.

Vooraf overleg omdat er twijfel zijn? Voor vragen kunt u mailen naar: dyslexie@swvdeeem.nl
We verzoeken u in de mail het dossiernummer te vermelden.

Je kunt er ook voor kiezen de informatie aan te leveren en de overwegingen in een apart document bij te voegen. Het dossier volgt dan de normale route.

Tijdens het invullen van de vragenlijst voor de vergoede zorg, zie ik dat veel vragen overeenkomen met het ontwikkelingsperspectiefplan dat ik als school heb opgesteld. Moet ik al deze informatie overnemen?

Nee, dat hoef niet. In de vragenlijst kan verwezen worden naar het ontwikkelingsperspectief-plan en dit vervolgens als bijlage bijvoegen.

De poortwachter vraagt om een CITO LVs uitdraai. Wat moet hier op staan?

Wij vragen om een uitdraai van het cito LVS waarop alle toetsen staan die tot nu toe bij het kind zijn afgenomen.

Hoe kunnen we de poortwachter bereiken?

Wij zijn bereikbaar via mail dyslexie@swvdeeem.nl

Sluit de poortwachter aan bij een gesprek op school met ouders?

Nee, dit valt niet binnen de functie van de poortwachter. De onderwijsondersteuner van het SWV de Eem kan dit wel doen.

Het dossier komt niet binnen bij de zorgaanbieder. Er ligt wel een positief advies. Wat moet ik doen?

Neem direct contact op met de poortwachter via mail dyslexie@swvdeeem.nl. Hier kan je ook een terugbelverzoek achterlaten.

Ik wil de informatie die ik heb ingevuld in de vragenlijst graag downloaden. Kan dan?

Ja, dat kan. Rechts bovenin het scherm in de leerlingenkaart staat een knop. Als je hierop klikt kun je de ingevulde lijst downloaden.

Ouders zijn de taal niet machtig. Hoe kan ik hen ondersteunen?

Schakel het wijkteam en/of sociaal team in. Willen ouders dit niet? Zoek contact met het informatiepunt passend onderwijs voor ouders (IPPOO) of overweeg of de school zelf de ouders kan ondersteunen.

Wat moet de school aanleveren in het schooldossier?

Het dossier dat de school aanlevert bevat:

  • basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
  • signalering van de lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…;
  • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
  • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
  • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
  • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
  • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

Wanneer online de vragenlijst wordt ingevuld, wordt er automatisch om alle bovenstaande gegevens gevraagd. Ook wordt gevraagd om een aantal verplichte documenten te uploaden. De poortwachter zal contact opnemen als de informatie nog onvoldoende volledig is.

Wat doe ik met leerlingen die gedoubleerd hebben?

Bij doubleren telt de (didactische) leeftijd door. Normaal heeft een leerling eind groep 4 een didactische leeftijd van 20. Is hij in groep 3 of 4 een keer blijven zitten, dan is zijn didactische leeftijd 30. Laat deze leerling de toets voor E4 maken, want de spellingcategorieën van groep 5 heeft hij nog niet gehad. De vaardigheidsscore van deze leerling – niet de ruwe score!– beoordeelt u met de normtabel van E5, die aansluit bij de didactische leeftijd. Dit kan omdat spellingtoetsen uit het Cito-LOVS dezelfde onderliggende spellingvaardigheid meten.

Wat kan ik als school doen als de behandeling van een kind al is afgerond?

Veel kinderen met dyslexie blijven problemen houden, ook nadat de behandeling is afgerond: dyslexie heb je voor het leven. Als de behandeling stopt, dan mag je verwachten dat de behandelaar een eindverslag opstelt. Dit eindverslag wordt besproken met ouders, soms (en dat heeft de voorkeur) zit daar ook iemand van school bij. De behandelaar kan gerichte aanwijzingen geven voor de aanpak op school of geeft specifiek behandelmateriaal mee waar op school mee gewerkt kan worden. Een leerling die uit behandeling komt heeft baat bij voldoende ondersteuning op school. Hoe die ondersteuning eruit ziet is inderdaad afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie van de leerling. Het is belangrijk dat de verschillende partijen – ouders, school, kind – rond de tafel zitten om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Het is wenselijk om de afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld op een dyslexiekaart.

Aanpakken die kunnen worden ingezet bij kinderen met lees-/spellingproblemen dan wel dyslexie worden besproken in hoofdstuk 4 en 5 van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 tot en met 8. Het herziene Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (hoofdstuk 5 tot en met 8) biedt daarop een mooie aanvulling (zie voor een digitale versie: http://www.dyslexiecentraal.nl. Ons advies is om niet te lang te wachten met het inzetten van compenserende hulpmiddelen. Vaak worden deze middelen pas in het voortgezet onderwijs ingezet, terwijl kinderen op de basisschool ook veel baat kunnen hebben bij het werken met deze middelen. Voor meer informatie over hoe het VO omgaan met compenserende hulpmiddelen, zie Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, hoofdstuk 9 en 10.

Ik heb als school nog geen account. Hoe maak ik een account aan?

Neem contact op met dyslexie@swvdeeem.nl

Meld in het onderwerp dat het gaat om een nieuw account.

Via de mail ontvang je meer informatie.

Ik heb een schoolaccount, maar mijn ib’er heeft nog geen account. Hoe los ik dit op?

Als je inlogt op het hoofdaccount van de school kun je via dit account een account aanmaken voor de intern begeleider.

Als ik inlog op mijn account dan zie ik geen dossiers staan, hoe kan dat?

Vraag na bij de poortwachter of er al dossiers voor jou klaar zijn gezet. Controleer daarna of de dossiers wel zichtbaar zijn via het account van de directeur. Is dit niet het geval? Neem dan per mail contact op met de poortwachter.

In sommige gevallen zie je op je inlogscherm staan dat er geen school is gekoppeld aan jouw account. Staat dit in beeld? Neem contact op via dyslexie@swvdeeem.nl.

Ik heb een dossier ingediend. Hoe weet ik wat de voortgang is?

Zodra je het dossier hebt ingediend, ontvang je een mailnotificatie. Dit geldt ook als er wijzigingen zijn in het dossier. Als je inlogt op de portal van https://dyslexie.swvdeeem.nl/, dan kun je zien wat de status van het dossier is. Dit staat rechts achter de naam van het kind.

Top