Wat is de poortwachtersfunctie dyslexie?

Wanneer er sprake is van een vermoeden van ED, dan zal dit door school met ouders worden besproken. Ouders en school kunnen dan overgaan tot het indienen van een verzoek tot nader onderzoek. Voordat het onderzoek kan worden gedaan komt het dossier bij de poortwachter dyslexie SWV de Eem. Deze onafhankelijke orthopedagoog/psycholoog met kennis van dyslexie, screent het dossier. De poortwachter geeft advies over de toegang tot de vergoede zorg.

Wat is de werkwijze van de Poortwachter?

Klik hier voor het stappenplan.

Wanneer kan ik mij aanmelden bij de Poortwachter?

Het dossier van de leerling kan doorgestuurd worden naar de poortwachters wanneer de leerling tot de zwakste 10% behoort wat betreft woordlezen. Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score/V-(min)-score op lezen– mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden van elk 10-12 weken lang) – kunnen worden doorgestuurd naar de vergoede dyslexiezorg.

Bij mijn kind is AD(H)D vastgesteld (of een andere diagnose gesteld). Nu lees ik dat dit co-morbiditeit heet. Betekent dit dat mijn kind niet in aanmerking kan komen voor vergoede zorg?

Dyslexie gaat relatief vaak samen met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ASS, OCD, DCD en TOS. Het is aan de zorgaanbieder om te kijken in hoeverre de andere stoornissen invloed hebben op de mogelijke dyslexiebehandeling. Het is aan de zorgverlener om op basis van het onderzoek te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. Afhankelijk van eventuele bijkomende (subklinische) klachten of problemen, zal hier in het zorgplan en/of behandelplan ook aandacht voor worden ingeruimd. Wanneer de behandeling van de comorbide stoornis bij een andere zorginstelling plaatsvindt dan de dyslexiebehandeling, is het cruciaal dat beide instellingen en/of behandelaren een nauwe samenwerking aangaan om beide behandeltrajecten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Welke richtlijnen worden er door de poortwachter gehanteerd?

De poortwachters volgen de richtlijnen die zijn opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft een protocol ontwikkeld waar de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED) zijn beschreven. Meer weten? Kijk ook op nkd.nl.

Waarom komen alleen leerlingen met ernstige dyslexie (ED) in aanmerking voor vergoeding?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand bij het lezen van woorden, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ernstige dyslexie.

Ouders hebben een dossier voor hun kind aangemaakt, maar school denkt dat het bij dit kind niet om ernstige dyslexie gaat. Wat moet kan school doen?

Ga in gesprek met ouders en geef aan dat de school het verzoek heeft ontvangen via de poortwachter. Wordt na het gesprek samen besloten dat het dossier niet verder wordt ingevuld, dan kan school op de website dyslexie.swvdeeem.nl de aanvraag weigeren. Dat kan door naar het dossier van het kind te gaan. Let op: de aanvraag dient dan wel bij school te liggen (school moet de vragenlijst invullen).

Ik heb een negatief advies ontvangen van de poortwachter en heb hier vragen over. Bij wie kan ik terecht?

Graag contact opnemen met de poortwachter door een mail binnen het dossier naar de betreffende poortwachter te sturen door in te loggen op de website dyslexie.swvdeeem.nl.

Ik heb een positief advies ontvangen. Hoe komt het dossier terecht bij de aanbieder?

Dit gaat automatisch. Ouders hebben een eerste en tweede zorgaanbieder gekozen bij de aanvraag en hebben daarnaast ook toestemming gegeven dat wij het dossier naar de zorgaanbieder mogen sturen. Bij een positief advies wordt het dossier dan ook direct naar de eerst gekozen zorgaanbieder  gestuurd. Wanneer deze aanbieder het dossier accepteert, kunnen ouders dat in het dossier terug zien. Wanneer de aanbieder het dossier weigert, wordt het doorgestuurd naar de tweede gekozen zorgaanbieder. Wanneer zowel de eerste als de tweede zorgaanbieder weigert, wordt ouders verzocht contact op te nemen met de poortwachters via het systeem door in te loggen op dyslexie.swvdeeem.nl en van hieruit een mail te sturen.

Bieden jullie ook ondersteuning aan mij als ouder bij het invullen van de vragenlijst?

Kom je er niet uit met het invullen? Mail gerust de poortwachters door in te loggen op dyslexie.swvdeeem.nl. Wanneer met het inloggen echter problemen worden ondervonden, kan contact worden gelegd middels een mail te sturen naar dyslexie@swvdeeem.nl. Afhankelijk van de vragen kunnen wij verwijzen naar het wijkteam/sociaal team, het informatiepunt passend onderwijs voor ouders en/of school. Bij sommige vragen kunnen wij ook telefonisch ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst.

Hoe kunnen we de poortwachter bereiken?

Inhoudelijke vragen over een bepaald dossier kunnen het beste gesteld worden via door in te loggen in het systeem op dyslexie.swvdeeem.nl en vanuit het dossier te mailen naar de poortwachters. Bij vragen over andere zaken kan het beste contact opgenomen worden door een mail te sturen naar dyslexie@swvdeeem.nl. Daar kunnen ook verzoeken voor telefonisch overleg ingediend worden.

Sluit de poortwachter aan bij een gesprek op school met ouders?

Nee, dit valt niet binnen de functie van de poortwachter. De ondersteuningsspecialist van het SWV de Eem kan dit wel doen.

Ik wil de informatie die ik heb ingevuld in de vragenlijst graag downloaden. Kan dan?

Ja, dat kan. Wanneer je inlogt op dyslexie.swvdeeem.nl, kun je de adviesbrief, ouder- en schoolvragenlijst downloaden.

Kan mijn kind ook aangemeld worden als alleen sprake is van een ernstige achterstand op spelling en geen of enige achterstand op woordlezen?

Nee, er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen: kinderen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen een V-(min)-score of E-score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor de criteria voor doorverwijzing naar vergoede zorg is een ernstig woordleesprobleem een noodzakelijke voorwaarde.

Top