Wat is de poortwachtersfunctie dyslexie?

Wanneer er sprake is van een vermoeden van EED, dan zal dit door school met ouders worden besproken. Ouders en school kunnen dan overgaan tot het indienen van een verzoek tot nader onderzoek. Voordat het onderzoek kan worden gedaan komt het dossier bij de poortwachter dyslexie SWV de Eem. Deze onafhankelijke orthopedagoog/psycholoog met kennis van dyslexie, screent het dossier. De poortwachter geeft advies over de toegang tot de vergoede zorg.

Wat is de werkwijze van de Poortwachter?

Klik hier voor het stappenplan en klik hier de werkwijze.

Wanneer kan ik mij aanmelden bij de Poortwachter?

Het dossier van de leerling kan doorgestuurd worden naar de gezondheidszorg wanneer de leerling tot de zwakste 10% behoort wat betreft lezen of wanneer er sprake is van; tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort. Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score/V-(min)-score op lezen en leerlingen met een lage D-score/V-score op lezen én een E-score/V-(min)-score op spellen – mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) – kunnen worden doorgestuurd naar de zorg.

Bij mijn kind is AD(H)D vastgesteld (of een andere diagnose gesteld). Nu lees ik dat dit co-morbiditeit heet. Betekent dit dat mijn kind niet in aanmerking kan komen voor vergoede zorg?

Een kind met dyslexie én ADHD of een andere diagnose kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van co-morbiditeit.

In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de richtlijn co-morbiditeit van het NKD, staat dat een kind welke een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.
Als de co-morbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de co-morbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.

Welke richtlijnen worden er door de poortwachter gehanteerd?

Alle behandelaren die zijn aangesloten bij het NKD (samenvoeging NKD en KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn co-morbiditeit. De poortwachter werkt ook met deze nieuwe richtlijn. Meer weten? Kijk ook op www.nkd.nl of www.masterplandyslexie.nl

Waarom komen alleen leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in aanmerking voor vergoeding?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen en/of spellen bij het volgen van onderwijs. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand in de ontwikkeling van het lezen en/of spellen, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ‘ernstige’ dyslexie.

Ouders hebben een dossier voor hun kind aangemaakt, maar ik denk, als school, dat het bij dit kind niet om Ernstige Enkelvoudige dyslexie gaat. Wat moet ik doen?

Ga in gesprek met ouders en geef aan dat de school het verzoek heeft ontvangen via de poortwachter. Wordt na het gesprek samen besloten dat het dossier niet verder wordt ingevuld? Meld dit dan via dyslexie@swvdeeem.nl. Wij kunnen het dossier dan sluiten en zullen het niet oppakken.

Ouders kunnen het dossier ook zelf verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen de informatie aan te leveren en de overwegingen in een apart document bij te voegen. Het dossier volgt dan de normale route.

Het traject via de poortwachter is afgerond. Nu ontvang ik een bericht van de zorgaanbieder dat ik vragenlijsten in moet vullen. Is dit de bedoeling?

Nee, dat is niet de bedoeling. De aanbieder ontvangt het volledige dossier van ons. Afgesproken is dat de informatie die hier in staat, voldoende is om het traject bij de zorgaanbieder te starten. Wel is toestemming nodig, hiervoor  is een apart formulier nodig van de zorgaanbieder.

Ook kan het zo zijn dat de aanbieder nogmaals contact wil met de school voordat zij starten met onderzoek. Een enkele keer zullen zij jou als ouder ook toestemming vragen om contact op te nemen met de poortwachter.

Ik heb een negatief advies ontvangen van de poortwachter en heb hier vragen over. Bij wie kan ik terecht?

Graag direct contact opnemen met de poortwachter, door een mail te sturen naar dyslexie@swvdeeem.nl onder vermelding van het dossiernummer.

Ik heb een positief advies ontvangen. Hoe komt het dossier terecht bij de aanbieder?

Dit gaat automatisch. Je hebt een 1e en 2e keus zorgaanbieder aangegeven bij de aanmelding. Bij een positief advies wordt het dossier, indien daar toestemming voor is gegeven, direct naar de aanbieder van de 1e keus. Wanneer deze aanbieder het dossier accepteert, ontvang je via de aanbieder bericht.

Bieden jullie ook ondersteuning aan mij als ouder bij het invullen van de vragenlijst?

Kom je er niet uit met het invullen? Bellen kan altijd om te overleggen. Afhankelijk van de vragen kunnen wij verwijzen naar het wijkteam/sociaal team, het informatie punt passend onderwijs voor ouders en/of school. Bij sommige vragen kunnen wij ook telefonisch ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst.

Hoe kunnen we de poortwachter bereiken?

Wij zijn bereikbaar via mail dyslexie@swvdeeem.nl

Sluit de poortwachter aan bij een gesprek op school met ouders?

Nee, dit valt niet binnen de functie van de poortwachter. De onderwijsondersteuner van het SWV de Eem kan dit wel doen.

Het dossier komt niet binnen bij de zorgaanbieder. Er ligt wel een positief advies. Wat moet ik doen?

Neem direct contact op met de poortwachter via mail dyslexie@swvdeeem.nl. Hier kan je ook een terugbelverzoek achterlaten.

Ik wil de informatie die ik heb ingevuld in de vragenlijst graag downloaden. Kan dan?

Ja, dat kan. Recht bovenin het scherm in de leerlingenkaart staat een knop. Als je hierop klikt kun je de ingevulde lijst downloaden.

Top