Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het concept ondersteuningsplan, dat vastgesteld is in de algemene ledenvergadering, wordt voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad, de OPR. Deze raad bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders en hebben medezeggenschap over het ondersteuningsplan van SWV de Eem. De leden van de OPR zijn ook lid van een MR of een GMR van een school(bestuur) en vanuit deze (G)MR’s voorgedragen om de leerkrachten en ouders van de scholen in regio de Eem te vertegenwoordigen in de OPR. In SWV de Eem is afgesproken dat de OPR ook als klankbord dient voor het directie team. Mail je vragen of opmerkingen naar opr@swvdeeem.nl.

Geschillen

Het samenwerkingsverband zal besluiten nemen die de belangen van kinderen betreffen. Over die besluiten kunnen geschillen ontstaan. Voor een overzicht van mogelijke geschillenprocedures verwijzen we naar: geschillenpassendonderwijs.nl. Voor de beslechting van geschillen tussen het samenwerkingsverband en ouders of schoolbesturen over toelaatbaarheidsverklaringen is een ‘Regeling bezwaar toelaatbaarheid SWV de Eem’ vastgesteld. Voor klachten heeft SWV de Eem een klachtenregeling.

 

 

Top